За региона

Начало / За региона / Климат, води, релеф

Климат, води, релеф

Продължително и прохладно лято, и красиви широки плажни ивици

Климат, води, релеф
Климат, води, релеф

Територията на община Приморско се характеризира със съчетаване на равнинен, хълмист и нископланински релеф, разчленен от красиви речни долини и разнообразни брегови форми и плажни ивици.

Крайбрежната зона се характеризира със заоблени форми и красиви и широки плажни ивици.

Релефът на община Приморско е уникален с разнообразието и красотата си. Сред неговите забележителности особено се открояват плажните му ивици, които са с площ 1190 хиляди квадратни метра защитени дюни и плажове.

По размера на плажовете, отнесени към общата площ на територията, община Приморско е с най-добър показател, сравнен с останалите крайморски общини на Бургаска област.

В централната част на общината протича река Ропотамо, образувана от сливането на реките Росенска и Церовска. Долното течение на реката на разстояние 6 до 8 километра е много бавно, тихо и дълбоко с ширина на коритото от 15 до 60 метра. В тази част реката е плавателна за малки лодки.

През територията на общината преминават и по-малките реки: р. Дяволска, р. Росенска, р. Церовска, р. Дуденска, р. Писменска, р. Китенска, които представляват интерес основно за развитието на туризма, за опазване на биологичното равновесие и разнообразие, за водоснабдяване и напояване.

Типични лагуни за странджанското крайбрежие са: Алепу, Аркутино и Стамополу. Това езерно образование и свързаните с него влажни зони придават характерен, неповторим облик на ландшафта. Блатото е гъсто обрасло с блатна растителност и бреговете му не са ясно очертани. Дълбочината на блатото не надвишава 1 метър, а дъното му е покрито с дебел слой тиня. Установено е, че при силни щормове морската вода навлиза в пределите на блатото и водата му слабо се осолява.

На територията на общината има един микроязовир "Ново Паничарево" със завирен обем 1.9 милиона кубически метра и язовир "Ясна поляна" със завирен обем 35 милиона кубически метра.

Природна даденост с доминираща роля за развитието на общината има Черно море. Основно преимущество на крайбрежните води е тяхната чистота, както и по-високата им температура (с 1-2 градуса) в сравнение с водите на северното Черноморие.

Друг благоприятен фактор е ниската соленост на Черно море – 18 промила, както и слабо изразените приливи и отливи, а също така и липсата на опасни обитатели.

В общината има и минерален извор, който се намира близо до къмпинг "Атлиман". Водите идват от дълбочина 700 метра.

Климат: Лятото е сухо и топло резултат на охлаждащото влияние на морето средната температура през юли се колебае между 22-23С. Близостта до относително топлите водни маси прави зимата най-мека за цялата страна.

Важни фактори, за формирането на изключително благоприятните климатични условия са ниската надморска височина и високата лесистост на Странджа планина.

Климатът на общината е умерено континентален с подчертано Черноморско и Средиземноморско влияние, характерен с мека и къса зима и продължително и прохладно лято.

Top